ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Slovenska kadrovska zveza (SKZ) je zveza kadrovskih društev, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo predvsem z razvojem kadrovske stroke. Pri zagotavljanju pravic, vezanih na članstvo v SKZ, zagotavljanju posebnih ugodnosti za naše člane, sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji kot tudi izvajanju pravic in obveznosti do naših zaposlenih oz. najetih zunanjih izvajalcev, prihajamo v stik z njihovimi osebnimi podatki, jih zbiramo, hranimo in drugače obdelujemo. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali in sicer skladno z relevantno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in ZVOP- 2)

PODATKI O UPRAVLJAVCU

SLOVENSKA KADROVSKA ZVEZA
Likozarjeva ulica 3 
1000 Ljubljana
E-pošta: info@kadrovska-zveza.si 
Spletna stran: www.kadrovska-zveza.si 

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov na SKZ je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu info@kadrovska-zveza.si oz. klasični pošti na naslovu Slovenska kadrovska zveza, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana s pripisom »osebni podatki«.

KATERE PODATKE OBDELUJEMO, NA KAKŠNI PODLAGI IN ZAKAJ

SKZ obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov in na podlagi zakonitega interesa združenja.

   

   • Osebne podatke posameznikov obdelujemo v okviru in za namen IZVAJANJA POGODB, zlasti izvajanja pravic in obveznosti, vezanih na članstvo društev. V okviru izvajanja pogodb obdelujemo tudi osebne podatke naših pogodbenih sodelavcev in strokovnega kadra ter vseh ostalih izvajalcev aktivnosti, s katerimi imamo sklenjene posebne pogodbe. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi v fazi sklepanja pogodb, prijave v članstvo, pogajanj, po prejemu prijavnice, ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

   • V določenih primerih posameznike zaprosimo tudi za podajo PRIVOLITEV v obdelavo njihovih osebnih podatkov, zlasti za namen obveščanja o dogodkih, ugodnostih, ipd., ter izvajanje ostalih aktivnosti katere izhajajo in statusa društva v javnem interesu. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

   • Osebne podatke obdelujemo zaradi IZPOLNITVE ZAKONSKE OBVEZNOSTI, na primer na podlagi Zakona o društvih ter na podlagi drugih predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi.

   • Osebne podatke lahko v določenih primerih obdelujemo tudi na osnovi ZAKONITEGA INTERESA. Vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti (legitimni) interes upravičen, in upoštevamo vaše interese pri vsaki obdelavi. Osebne podatke posameznikov zbiramo tudi ob njihovem obisku naših spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. Več o uporabi piškotkov si lahko preberete tukaj: PIŠKOTKI link

  Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

  UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

  Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če imamo za to vašo privolitev.

  OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

  V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki skrbijo za delovanje spletne strani ali obdelovalci, ki jih angažiramo za zagotavljanje določenih storitev, na primer zunanje računovodstvo. V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

  PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

  SKZ zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

  PRAVICE POSAMEZNIKOV

  S pisno zahtevo, poslano na naslov Slovenska kadrovska zveza, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana s pripisom »osebni podatki« ali na mail info@kadrovska-zveza.si lahko zahtevate:

    

    • dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;

    • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;

    • omejitev obdelave osebnih podatkov;

    • izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali

    • obdelavi ugovarjate.

   Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

   Kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko posameznik dane privolitve v obdelavo trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska kadrovska zveza, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana s pripisom »osebni podatki« ali na naslov: info@kadrovska-zveza.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

   V kolikor posameznik zgoraj navedene pravice uveljavlja pri posameznemu članu SKZ (društvu), SKZ ne more odgovarjati za odzivnost društva, vezanega na izvajanje pravic posameznika.

   Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

   ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

   Osebne podatke posameznikov bomo v SKZ obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, oziroma v rokih, ki so določenih s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo, uničijo oziroma anonimizirajo.

   SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

   Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni strani SKZ in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

   Ljubljana, 4.4.2023