Nagradna Igra: na SKK s Slovensko kadrovsko zvezo

Bliža se kadrovski kongres, največji kadrovski dogodek v Sloveniji. Na Slovenski kadrovski zvezi (SKZ) si želimo, da boš z nami. Boš to prav ti? Sodeluj v nagradni igri prek LinkedIna in se poteguj za vstopnico. Več pa v spodnjih o pogojih sodelovanja.

Izbrani nagrajenki: Katjuša Čučič in Ines Petelin. Čestitamo! (petek, 5.4.2024)

Pogoji in pravila nagradne igre

  1. Splošne določbe
    Organizator nagradne igre

SLOVENSKA KADROVSKA ZVEZA, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 2. 4. do vključno 4. 4. 2021 do 23:30 ure. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju LinkedIn, pri čemer družba LinkedIn corporation ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo LinkedIn corporation. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev LinkedIn strani Slovenska kadrovska zveza.


2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja LinkedIn, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani uporabniki LinkedIn-a,
– so starejši od 18 let,
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja LinkedIn.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Slovenski kadrovski zvezi in ostali udeleženci, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani www.kadrovska-zveza.si.  

3. Način sodelovanja
Uporabnik LinkedIna, ki želi sodelovati v nagradni objavi, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 2. 4. 2024 na časovnici LinkedIn strani Slovenske kadrovske zveze, mora:

  • odgovoriti v komentar pod omenjeno objavo na časovnici in označiti prijatelja,
  • všečkati stran Slovenske kadrovske zveze in
  • deliti prispevek na svojem osebnem LinkedIn profilu.

V odgovor v komentar uporabnik zapiše, zakaj naj se nagrada podari prav njemu. Vsak podani odgovor v komentar se šteje kot pravilen.

Pravila:
Po zaključku nagradne igre bo organizator med vsemi prejetimi komentarji po lastni presoji izbral dva najljubša, ki bosta tudi nagrajena. Odgovor bo izbral skupaj z zunanjim sodelavcem.
Komisijo sestavljata:
– Ivan Papič,
– Luca Stančič Kodarin.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrad
Organizator bo izžrebal dva naključna zmagovalca in podelili dve nagradi:

  • 1x vstopnica za dogodek Slovenski kadrovski kongres v vrednosti 617 evrov.
  • 1x vstopnica za dogodek Slovenski kadrovski kongres v vrednosti 617 evrov.


Nagrajenec bo o nagradi obveščeni z objavo na časovnici LinkedIn strani Slovenske kadrovske zveze. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 2 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu ali na LinkedIn strani Slovenske kadrovske zveze ali prek e-naslova.

Nagrado bo organizator poslal po e-pošti v roku 2 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade (ime in priimek, naslov). Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.


Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.


S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na LinkedIn strani https://www.linkedin.com/company/slovenska-kadrovska-zveza-slovenian-hr-association.


Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje LinkedIn strani Slovenske kadrovske zveze in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje LinkedIn strani Slovenske kadrovske zveze, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja LinkedIn pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem LinkedIn profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na LinkedIn zasebno sporočilo LinkedIn strani Slovenske kadrovske zveze. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

· izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,

· obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajenca),

· objave nagrajencev na spletni strani in LinkedIn strani organizatorja (velja samo za nagrajenca).

8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na LinkedIn strani Slovenske kadrovske zveze. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo LinkedIn strani Slovenske kadrovske zveze. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, 1. 4. 2024, Slovenska kadrovska zveza